نمونه سوال زیست شناسی دوم تجربی

ادامه مطلب را کلیک کنید


درس زیست شناسی و آزمایشگاه (1)

رشته علوم تجربی

زمان پاسخ نویسی : 75 دقیقه

ردیف

سوالات

نمره

1

اسکلت کربنی را تعریف کنید .

5/0

2

برای استروئیدها ، پروتئین های ذخیره ای و پنتوزها یک مثال بیاورید.

75/0

3

اجزاء تشکیل دهنده ATP  را نام ببرید.

75/0

4

انواع پروتئین های موجود در غشای سلول ( از نظر نقش آنها ) را نام ببرید.

75/0

5

هر کدام ازموارد زیر, از وظایف کدام یک از اجزای سلولی می باشد؟

الف) ساختن ریبوزوم                      ب) آزاد کردن انرژی مواد

  ج) سم زدایی                            د) ساخت فسفولیپیدها و استروئیدها

1

6

هر یک از مواد زیر با کدام روش به سلولها وارد و یا خارج می شوند ؟

الف) یونها                          ب)دی اکسید کربن       

 ج) اکسیژن                        د) آب                        ه) پروتئین های درشت

25/1

7

الف) خون جزو کدامیک از بافتهای اصلی جانوری است و ماده بین سلولی بافت خون چه نام دارد؟ 5/0

ب) دو مورد از ویژگیهای سلول های بنیادی را بنویسید . 5/0

ج) دو نمونه از سلول های تمایز یافته روپوست را نام ببرید. 5/0

د) چهار مورد از انواع بافتهای پیوندی بدن ابسان را نام ببرید. 1

5/2

8

در معده : اسید کلریدریک و آنزیم ها توسط کدام نوع از سلول ها ترشح می شوند؟

5/0

9

الف) نقش آنزیم های پپسینوژن چیست ؟ از کدام اندام ترشح می شوند؟

این آنزیم ها چگونه فعال می شوند؟ (1)

ب) رنین چیست و چه نقشی دارد؟ (5/0)

ج) کدام بخش حلق از ورود غذا به نای جلوگیری می کند؟ (25/0)

د) ماده صفرا در کدام اندام ساخته می شود؟ (25/0)

2

10

سه روش حمل دی اکسید کربن در خون را فقط نام ببرید .

75/0

11

نوع تنفس را در جانوران زیر بنویسید. 

  الف) کرم خاکی       ب) ماهی قزل آلا         ج) ملخ

75/0

12

آنمی را تعریف کرده و دو مورد از علل ایجاد کننده آنمی را بنویسید.

1

13

هپارین و هیستامین از کدام سلول ها ترشح می شوند و هر کدام چه نقشی دارند؟

75/0

14

صدای اول قلب طولانی تر و …… از صدای دوم است و در هنگام بسته شدن …… ایجاد می شود .

5/0

بقیه سوالات در صفحه دوم

15

نام عامل تنظیم کننده تولید گلبول های قرمز چیست؟ از کدام اندام ها ترشح میشود؟ چه موقع ترشح این عامل زیاد میشود ؟

1

16

فشار ریشه ای چه تاثیری بر پدیده حباب دار شدگی دارد؟

25/0

17

بیلی روبین که ماده اصلی رنگی ……. است بوسیله ماکروفاژها از تجزیه ……. تولید می شود.

5/0

18

بطور کلی عمل تعریق در چه شرایطی انجام می گیرد؟

5/0

19

ماهیها و پستانداران, مواد زاید نیتروژن دار خود را به چه شکلی (نوع ماده) و از چه طریقی دفع می کنند ؟

1

20

در کلیه ها : در هنگام  الف)  قلیایی شدن PH خون  و ب) اسیدی شدن PH خون , ترشح چه ماده ای زیاد می شود ؟

5/0

21

نقش بالک در بال پرندگان و بادکنک شنا در ماهی ها را بنویسید .

5/0

22

تفاوت عملکرد مفاصل گوی و کاسه ای و لولایی در چیست و برای هر کدام از این مفصل ها یک مثال بزنید.

5/1

23

از انواع حرکت های غیر فعال در گیاهان , دو مورد را نام ببرید.

5/0

 

موفق و پیروز باشید

20

 

  
نویسنده : محمود قاسمخانی ; ساعت ٧:۱٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧